VZTAH MATKA - DCERA 

& DCERA - MATKA

Pro vaši rodinnou absolutní nirvánu

AUMJEHOVA

ZA KVALITU VZTAHU MATKA - DCERA MŮŽE VŽDY MATKA

DCERA JE V REAKCI.

Matku nelze nikým nahradit a proto by se neměla svých sakrálních povinností zříkat a kontrolovat, zda dítě přijalo všechny zásady srdcem.

SAKRÁLNÍ POVINNOSTI 

MATKA - DCERA & DCERA - MATKA

jsou odvozeny od úlohy ženy v páru, v rodině, komunitě sousedů a vůči celé společnosti.

Matka svoje povinnosti nesmí přenášet na jiné osoby

instituce státní nebo privátní, pokud jim nezadala smluvně, 

že mají některé její povinnosti vzdělávat její dítě přebírat 

vzhledem k její společenské zaneprázdněnosti vůči vlasti nebo planetě Zemi BOHEMII.

Matka je zodpovědná za sexuální výchovu dcery od narození. 

Je povinována zajistit, že její dceři se nestane žádná sexuální újma

a proto má rodit orgasmicky pouze s otcem dítěte, 

přebalovat miminko může pouze ona, její manžel otec dítěte a prarodiče. 

To vše za předpokladu, že mají všichni stejnou správnou sexuální morálku 

podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA. 

Nikdo cizí nesmí novorozence a batole přebalovat nebo mýt.

Pokud se dítě fotí nebo natáčí či jinak zobrazuje, 

musí mít zakryté vkusně dolní i horní sexuální orgány. 

Do vody za účelem výuky plavání chodí dítě vždy v plavkách, 

které všechny sexuální orgány zakrývají.

Matka je plně zodpovědná za zdraví dítěte 

a je povinována dítě a celou rodinu učit VELEKNĚŽSKOU MEDICÍNU

ve které ji stát povinně vzdělá, než otěhotní.

Matka je zodpovědná, že se všechny dětské choroby, 

které jsou tréningem imunitního systému léčí správně.

Matka je zodpovědná za to, že se dítěti čte, zpívá, recituje 

a učí se z knížek a popisným celotělovým jazykem slovní zásobě. 

Matka učí děti říkanky, rýmovačky, memoumy a jazykolamy

aby dítě správně vyslovovalo do nástupu do 1. třídy základní školy.

Matka je povinována naučit dítě základní státem předepsanou gramotnost

kterou stanovuje stát pro 1.-6. rok věku dítěte. 

Otec je spoluzodpovědný a pravidelně prověřuje znalosti dítěte. 

Vyzývá dítě, aby mu předvedlo, co umí.

Matka s dítětem trénuje jemnou motoriku prstů 

a učí je používat 50:50 pravou i levou ruku při kreslení a psaní.

Matka je zodpovědná za každodenní malý úklid věcí, 

které se vyndají z místa jejich uskladnění. 

Učí dítě zanechávat po sobě čisto a srovnané věci na svých místech.

Matka učí dítě, jak s věcmi opatrně s úctou zacházet 

a vysvětluje mu, jak pracné bylo něco vyrobit. 

Aby to dítě pochopilo, učí ho vyrábět si vlastní hračky, 

aby mělo dítě představu časové i finanční ceny práce.

Matka i otec si musí uvědomit, 

že návyky se vytvářejí mnohonásobným opakováním správných úkonů 

a uvědomováním toho, co je správně.

Matka nikdy nesmí použít tělesný trest. 

POVAŽUJE SE TO ZA JEJÍ SELHÁNÍ A POKUD TAK UČINILA, MUSÍ SE DÍTĚTI ZA TO NĚKOLIKRÁT OMLUVIT, JAKMILE SI TO UVĚDOMÍ, ŽE JEDNALA NELEGÁLNĚ.

Matka uvědomuje trpělivě opakovaně rázně, 

co je a co není správně a na správném trvá, že správně dítě provede.

Dítěti dává matka vybrat z několika správných variant, jak lze věci provést.

Vede dítě k poslušnosti srdcem na základě uvědomění, 

že takto je to nejlepší. 

Nevede ke slepé poslušnosti, 

aby dítě nebylo náchylné později k manipulaci někým silnějším mentálně 

nebo nějakou nevhodnou partou v dospívání. 

Dítě musí umět říci NE a musí si svoje NE umět obhájit. Totéž s ANO.

Matka před dítětem racionálně uplatňuje v každodenním životě své názory a práva.

Matka může dítě motivovat bonusovou tabulkou

kde si dítě za splněné úkoly sbírá samolepky 

a může si je vylepit a když dosáhne určitého počtu bonusů, 

je mu splněno nějaké přání, které vyjadřuje dopředu. 

Dítě se tím učí usilovat srdcem a činy a uvědomovat si, 

že věci a zážitky nejsou zadarmo neustále, že je třeba si je odpovědně zasloužit.

Každé dítě by mělo projít cvičením Montessori 

a mít doma kobereček jako pracovní plochu na zemi, 

do kterého mu nikdo nezasahuje a nemusí ho uklízet, 

pokud pokračuje ve hře. Je to jeho pracovní plocha, 

která je nedotknutelná. Umístění koberečku musí být takové, aby nikomu nevadil.

Jde o to vést dítě, aby nevytvářelo chaos z rozházených věcí. 

To by měli všichni ostatní z rodiny respektovat, 

že má dítě rozehranou hru a že ji umísťuje na nedotknutelnou plochu.

Každá věc v domácnosti musí být na svém místě, pokud není používána.

Matka učí dítě uklízet od určitého věku, 

kdy je schopno vracet věci do krabic a šuplíků a třídit je. 

Úklid matka slovně komentuje, aby se dítě při všech příležitostech učilo jazyk.

Matka učí dceru i syna ke správnému vztahu ke starším ženám i k vrstevnicím. 

Učí dítě řešit spory pokojně a smírčím způsobem. 

Dítě učí, aby si nenechalo ubližovat a chtělo veškeré zločiny na sobě řešit ihned domluvou.

Když dítě povyroste, musí jej naučit zacházet s mladšími dětmi 

a budovat v dítěti porozumění pro jejich vývoj a schopnosti v čase. 

Ukazuje mu to na vlastním rozvoji 
v kolika letech co dítě umělo, 
a o tom by si matka měla vést deníček. 

Dítě se učí toleranci a sebeovládání a tím roste na duchovní srdeční inteligenci.

Matka učí dceru i syna spravedlivě sdílet, rozdělit se

být pohostinný, ctít a hostit předem ohlášenou návštěvu

dávat dárky a dary, myslet na ostatní v jejich nemoci nebo v nepříjemné životní situaci. 

Učí dítě projevovat soustrast. 

Nevynechává příležitosti, kde se dítě učí vztahům, 

jak fungují ve všech možných interakcích.

Matka učí dceru, jak se má správně barevně oblékat pro všechny příležitosti, 

které dívce zprostředkovává. Vybírá dítěti při těchto událostech přátele a učí ji na ně myslet.

Matka je zodpověná za sexuální výchovu dcery. 

Učí ji, že mátit se smí až po 20 roku života kvůli spuštění hadí a dračí síly 
a kvůli vyšší moudrosti ve výběru sexuálního partnera.

Matka vede dceru k sexuální cudnosti. 

U dívky, která nebyla znásilněna, je autosexualita zakázána. 

Pokud byla dcera zprzněna, byť jenom vadným zacházením s její nahotou u lékaře, 

má právo se krátce autosexuálně prozkoumat, 

ale musí s tím poté skončit, aby jí mohl přijít do života absolutní duální partner.

Matka učí dítě na procházkách jak se chovat k neznámým lidem, 

zvířatům, jak se chovat na veřejnosti. Učí dítě zdravit sousedy a známé a přátele.

Matka učí dítě třídit odpad. Učí dítě správným návykům v zacházení s domácími mazlíčky.

Matka učí dítě k úctě ke knihám. Dítě musí mít svoji knihovnu a videotéku.

Matka vede dítě k lásce k hudbě. Ideální je, 

když matka sama hraje na nějaký hudební nástroj a zpívá 

a jde dítěti příkladem a probouzí v něm touhu také umět zacházet s hudbou.

Děti by měly projít mezi 3 - 5. rokem školkou s Montessori prvky, 

aby se socializovaly a měly přístup k mnoha didaktickým pomůckám.

Matka pečlivě volí hračky, aby nebyly toxické, nebezpečné 

a aby byly všechny výukové pro mentální rozvoj dítěte a jeho jemnou motoriku prstů.

MATKA JE ZODPOVĚDNÁ ZA TO, ŽE SE DCERA NAUČÍ VŠECHNA ŽENSKÁ ŘEMESLA A DOMÁCÍ PRÁCE K VYBUDOVÁNÍ PŘÍJEMNÉ A ÚČELNÉ DOMÁCNOSTI, VE KTERÉ JDE SNADNO UDRŽOVAT ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON.

Dcera je absolutně povinována ctít svoji matku a naslouchat jejímu vyučování bedlivě a činit vše, co si uvědomí, že je správně.
Pokud je dítě nezvladatelné, není to dítětem, je to vždy výchovou a prostředím, ve kterém dítě vyrůstá.