VZTAH MUŽ - ŽENA

Absolutní nastavení vztahu, které je správně.

NA STRÁNCE SE PRACUJE, NENÍ HOTOVÁ, ALE JE ZDE MNOHO INFORMACÍ K PŘEMÝŠLENÍ, CO JSME DŘÍVE NEDĚLALI SPRÁVNĚ. ZNĚNÍ ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA PŘIJDE POZDĚJI. DOSUD JSME NEMĚLI K JEHO PŘEDÁNÍ PODMÍNKY. PRONÁSLEDOVALI NÁS ZLOČINCI A V ČESKÉ REPUBLICE NÁM TÉMĚŘ NIKDO NEPOMÁHAL A NIKDO NÁM NEPOMÁHAL ABSOLUTNĚ SPRÁVNĚ.........
ČESKÁ REPUBLIKA PROŠLA KRIZÍ VZTAHŮ KVŮLI VÁLEČNÉ ŠIKANĚ ZEJMÉNA NAŠICH MUŽŮ V POČÍTAČOVÉ PSYCHOTRONICKÉ HŘE, VE KTERÉ BYLI NUCENI MUČENÍM UBLIŽOVAT SVÝM RODINÁM, RODŮM I NÁRODU.
ARMAGEDDON JE NYNÍ U KONCE.
NYNÍ ZAČNEME KONEČNĚ ŽÍT SVOBODNĚ TAK, JAK SI PŘEJEME V SRDCÍCH NAŠICH, V NAŠEM SVĚDOMÍ OD BOHA ABSOLUTNO VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNA.
V LÁSCE, PRAVDĚ, HRDOSTI A SPRAVEDLNOSTI BOŽÍ ABSOLUTNO VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNA.

MUŽ MUSÍ BÝT VE VZTAHU MUŽ - ŽENA HLAVOU ABSOLUTNÍHO DUÁLNÍHO PÁRU NEBO RODINY.

CO TO SPRÁVNĚ ZNAMENÁ V PRAXI, 

ABYCHOM NEDISKRIMINOVALI ŽENU, 

NEBOŤ MÁME V ABSOLUTNÍ NIRVÁNĚ ROVNOPRÁVNOST ABSOLUTNO AUM VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNA?

Základem vztahu žena - muž 

musí být absolutní mentální, pocitová 

a srdeční poctivost obou partnerů.

Pravda pravd.

Abychom se rozhodovali správně ve všech situacích, 

bereme si do života moudré rádce, 

a proto si také vybíráme moudrého zkušeného partnera, 

který je schopen rozhodovat se s největším kladně příjemně užitečně hrdě 

a spravedlivě pocitovým užitkem pro všechny.

PROTO DBÁME NA TO, ABY NÁŠ VYVOLENÝ PARTNER DOBŘE ZNAL 

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON A MĚL PRACOVNÍ A VZTAHOVÉ ZKUŠENOSTI 

PŘI PRÁCI PRO ABSOLUTNÍ NIRVÁNU VŠECH. 

ČÍM VÍCE ROZMANITÝCH ZKUŠENOSTÍ, TÍM LÉPE.

Měřítkem úspěšnosti vybíraného partnera by mělo být to jak vychází s lidmi, jaké má vztahy, jak o ostatních mluví, jak je vyrovnaný s minulostí, jak další vztahy plánuje, udržuje, navazuje, jak s nimi zachází a jak pečuje o sebe a své sakrální závazky.

PARTNERA, KTERÝ MÁ NEVYROVNANOU MINULOST, NECHTĚJTE DO NOVÉHO VZTAHU. POKUD SE DO TAKOVÉHO ZAMILUJETE, TRVEJTE NEJPRVE NA ABSOLUTNÍM VYROVNÁNÍ JEHO MINULOSTI A TEPRVE POTOM SE BLÍŽE ZAVAZUJTE VE VZTAHU S NÍM.

MUŽ A ŽENA ROVNOPRÁVNĚ SPOLEČNĚ ROZHODUJÍ 

O VŠECH KROCÍCH V PÁRU NEBO RODINĚ, 

KE KTERÝM SE POTÉ ZAVÁŽÍ ČI ODHODLAJÍ. 

Oba se vnímají jako rovnocenní partneři 

pro všechny životní situace.

MENTÁLNÍ, SRDEČNÍ A POCITOVÁ SHODA JE ZÁKLADEM JEJICH DLOUHOLETÉHO 

ŠŤASTNÉHO SOUŽITÍ.

MĚLI BY VŽDY DOJÍT SPOLEČNĚ K OBOUSTRANNĚ PŘIJATELNÉMU ŘEŠENÍ  ČI KOMPROMISU. 

POKUD V NĚČEM JEDEN Z PÁRU USTOUPÍ, 

V JINÉ SITUACI BY MĚL USTOUPIT ZASE PARTNER DRUHÝ. 

MĚLO BY SE TO STÁT PRAVIDLEM.

OBA PŘI ROZHODOVÁNÍ DBAJÍ ZEJMÉNA NA BEZPEČNOST VŠECH VZNIKLÝCH VZTAHŮ
A RESPEKTUJÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON.

Muž a žena by neměli jednat s další stranou mentálně nepřipraveni na situaci. 

Překvapení nemusí být vždy chápána stejně oběma stranami. 

Pokud se žena bojí, že by muž nechtěl reagovat na její potřebu, 

pravděpodobně to není správný muž pro ni či ona pro něj 

a nebo má žena vzhledem k situaci ve vztahu na muže přehnaný nárok nebo on na ni. 

Musí zvážit, zda se její zájem kryje se zájmem partnera, 

a tudíž se na schůzky s někým dalším ohledně finančních či časových nebo materiálních investic partnerů 

připravují oboustranným schválením a přípravou. 

NEPODCEŇUJTE ČASOVÝ PRES Z NEDOSTATKU INFORMACÍ A UVĚDOMĚNÍ. VEDE DO CHYBOVOSTI A KAŽDÁ CHYBA JE KROKEM DO STRANY, KTERÝ VYŽADUJE KROKY ZPÁTKY A DOPŘEDU. ZDRŽUJE A KOMPLIKUJE ŽIVOT. VEDE DO SPORŮ. ALE NEMUSÍ. MŮŽE TO BÝT PŘÍLEŽITOST PROJEVIT SHOVÍVAVOST A TRPĚLIVOST. JDE O TO JAK SE NA CHYBU PODÍVÁME. 

MĚLI BYCHOM NA NI MÍT V PÁRU STEJNÝ NÁZOR A K NÍ STEJNÉ POSTOJE.

Předejde se tak zbytečným zklamáním, kdy jeden něco chce a druhý jeho přání vetuje.

PROTO SI VYBÍRÁME VZTAHY MUŽ - ŽENA, 

KDY POTŘEBY PARTNERŮ TAK NĚJAK PŘIBLIŽNĚ ODPOVÍDAJÍ VZÁJEMNĚ.

Nějaká vůle ve vztahu je nutná. Jinak je nuda. Není co řešit.

Muž má jako poslední ve vztahu právo VETA a musí respektovat zvážením právo VETA ženy 

a ujistit se proč vetovala, pokud vetovala, 

a zda ještě může svoje VETO změnit, či je VETO skutečně oprávněné a muž by se s ním měl ztotožnit, ačkoli to před ženinou argumentací nevnímal stejně. 

Vetování mění život. Není jedno kterou cestou se vydáváme společně ani sami.

Muž má povinnost, pokud věci cítí jinak, situaci ženě dovysvětlit nebo ji s ženou rozebrat mentálně a srdečně, aby změnila dobrovolně názor či aby názor změnil on po její argumentaci. Tutéž povinnost má žena. Nikdo nesmí v sobě dusit pravdu. Druhý partner má na pravdu nárok. Pravda je subjektivní, neboť existuje osobní pravda a párová pravda a kolektivní pravda.

Držte se proto ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, který nyní bude vycházet, abyste našli společnou zásadu, kolem které svoji pravdu vystavíte.

Přibližujeme se k sobě a zase se vzdalujeme. To je normální. Abychom se mohli přiblížit, musíme se vzdálit. Proto je tolik věcí, se kterými jde různě zacházet a různě je používat k získání pocitového prožitku s nimi.

Jsme nirvánské bytosti a sbíráme prožitky příjemné a spravedlivě hrdé, 

abychom žili déle spokojeně rádi. 

V páru absolutním duálním si máme příjemně spravedlivé a hrdé prožitky 

umožnit v co největším množství.
PROTO JSME SPOLU 
NA PRVNÍM MÍSTĚ.

 Máme spolu usilovat o VELEKNĚŽSTVÍ a sloužit evolučně se vyvíjející komunitě. 

PRO VETO JE TŘEBA MÍT VŠECHNY INFORMACE, KTERÉ SE ZVAŽUJÍ, A VŠECHNY POCITY OBOU STRAN, KTERÉ JSOU KLÍČOVÉ PRO ROZHODNUTÍ.

NIKDO NEMÁ PRÁVO NIKOHO DO NIČEHO NUTIT PROTI JEHO VŮLI.

Pokud se na něčem muž a žena nedomluvili dopředu, nemají se rozhodovat ihned. 

Rychlé nabídky nemusí být úplně výhodné.

Poctivosti ve všech vztazích se navíc teprve učíme 

a musíme se naučit rozlišovat delším zvažováním nabídek, než se rozhodneme. 

Trpělivost ve vztahu je proto nyní velice klíčová pro náš společný úsudek 

a z hlediska nekonfliktnosti vztahu v důsledku vadných ukvapených rozhodnutí obou či jednoho z partnerů.

ŽENA MÁ PRÁVO DOPŘÁT SI NUTNÝ POŽITEK, 

KTERÝ JÍ ZVEDÁ VÝKON VE VŠECH VZTAZÍCH 

A DOBROU NÁLADU A CHUŤ SE DÁLE NAMÁHAT VE VZTAHU 

A PLNIT SI JEJÍ POVINNOSTI, NA KTERÝCH SE DOMLUVILI SMLUVNĚ, 

A TO BEZ SOUHLASU JEJÍHO PARTNERA, A MUŽ MÁ STEJNÉ PRÁVO TAKTÉŽ.

Muž má právo se zlobit, pokud by žena učinila ukvapené rozhodnutí i za něj bez jeho vědomí, 

které by ho výrazně negativně ovlivňovalo. 

Může mít shovívavost a odpustit jí malou chybičku nebo neopatrnost, 

ale pokud by to dělala častěji a bylo to zdrojem mrzutosti mezi nimi, 

má právo její nevhodné touhy vedoucí do rozpadu jejich vztahu zastavit. 

Takové situace jsou pro něj varováním, 

že si žena hledá požitky mimo jejich vztah 

a měl by jí věnovat více pozornosti, pokud si uvědomí, že ji nechce ztratit. 

To platí pro oba.

NIKDO BY NEMĚL VÁZAT DRUHÉHO VE VZTAHU, 

VE KTERÉM JE NEŠŤASTNÝ. JE POCTIVÉ UVOLNIT MÍSTO JINÉMU PARTNEROVI, 

POKUD JIŽ NECHCEME NEBO NEMŮŽEME ČINIT DRUHÉHO ABSOLUTNĚ VE VZTAHU ŠŤASTNÝM, 

NEBOŤ NÁS TO NETĚŠÍ ABSOLUTNĚ NEBO NA TO NEMÁME. 

V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE ROZCHÁZÍME TAK, 

ABY MĚLI OBA STÁLE VÍRU V NOVOU LÁSKU. 

PŘIZPŮSOBÍME SE PARTNEROVÝM POTŘEBÁM DÉLKY ROZCHODOVÉHO OBDOBÍ A JEHO ZPŮSOBU.

Vědomé vztahy se chovají jinak, než nevědomé. Nelámou se v nich srdce.

Rozcházíme se v přátelském tónu a bývalého partnera zahrnujeme do svých přátel opravdu 

a myslíme na něj při významných událostech a pokud se dozvíme, že se mu nedaří výborně. 

Nezapomínáme na krásné chvíle, které jsem spolu prožili.

Jak se rozcházet správně najdete zde:

Cílem vztahu je sdílet a pokud partneři zjišťují, 

že sdílejí čím dál tím méně a vzdalují se od sebe, 

měli by si promluvit a uvědomit si, zda chtějí sdílet a souznít dále intimně a nebo proč už nechtějí již dále pokračovat v konkordanci srdcí absolutno všech absoluten. Co jim vlastně ve vztahu chybí.

VYHOŘENÍ VE VZTAHU NEBO ZMĚNA JEHO KVALITY NA JINOU KVALITU JE NORMÁLNÍ, JDE O TO JAK RYCHLÉ VYHOŘENÍ BUDE A KDY SE KVALITA VZTAHU PŘESUNE DO JINÉ. TENTO STAV UŽ OBA NEMUSÍ AKCEPTOVAT, NEBOŤ MAJÍ ROZDÍLNÁ OČEKÁVÁNÍ. NĚKDO SE TŘEBA CHCE ZNOVU BLÁZNIVĚ ZAMILOVAT.

Je třeba si sdělit, zda je možné něco zlepšit a nebo je vztah na cestě k rozdělení. 

Je možné, že se vztah oddělí rychle momentem, kdy jeden z partnerů potká další lásku. Vzhledem k celibátu bude chtít rychlé oddělení. To musíme akceptovat, ale očekáváme, že rozchod proběhne férově a oddělující se partner zachová dobu piety vztahu a nebude žádnými způsoby bývalého partnera nutit do truchlení a žalu.

Je férové říci: "Zamiloval jsem se znovu a chci se oddělit a mít místo pro nový vztah." Důležité je nepodvádět a zachovat dobu rozchodu a celibátu a znovu pravidla mátění. Novým vztahem bývalého partnera nijak nedráždíme, tedy oddělujeme se opravdu a pokud by došlo na nový vztah, který by náš bývalý partner musel denně vidět, jednáme o úplném oddělení rozchodem do větší dálky. V takovém případě se partner, který byl odejit, rozhoduje, kdo odejde kam. Má právo na svůj majetek a má právo na partnerovi ohleduplnost při oddělování se, které je smluvní. Všechny varianty rozchodu jsou možné, je tedy možná i velkorysost toho kdo odchází. Může darovat bývalému partnerovi bolestné. Může mu darovat i byt nebo finance, na které by neměl nárok svými vklady do vztahu, pokud může, a tím mu poděkovat za společně strávené chvíle. 

NĚKDY JE I LEPŠÍ NA CHVILKU SE ODDĚLIT A UVĚDOMIT SI, 

ZDA SI CHYBÍME. TO NENÍ V PŘÍPADĚ, 

KDY SE OBJEVÍ NOVÝ PARTNER. NIKDY DRUHÉHO NEPŘEMLOUVÁME, 

ZBYTEČNĚ NEŽÁRLÍME, NEVYHROŽUJEME A NEBRÁNÍME.

Pokud nás takové pocity přepadají, modlíme se o jejich změnu, abychom se dlouho netrápili zbytečně.

Pokud se rozcházíme na chvilku uvědomění, co vlastně chceme dále, a nebo napořád, 

v takovém případě myslíme na to, aby se druhý partner bez nás netrápil zbytečně

a na cestu oddělení se mu přispějeme nějakým darem nebo doporučením, 

kterým směrem by se měl dále rozvíjet. 

Dopřejeme mu něco, na co by se těšil nebo čím by obohatil svoji osobnost. 

MŮŽE SE STÁT, ŽE JSME DOVOLILI, ŽE JSME SE VE VZTAHU TRÁPILI TAK DLOUHO, 

ŽE JEHO DALŠÍ SPOJENÍ PROSTĚ NECHCEME 

A CHCEME SE ODDĚLIT CO NEJCITLIVĚJI. 

NEVYJADŘOVALI JSEM SE DLOUHODOBĚ K NĚČEMU, 

CO NÁM VADILO A DOSPĚLI JSEM DO URČITÉHO BODU AVERZE. 

NEJSME SCHOPNI VZTAH JIŽ DÁLE UDRŽOVAT.

Známe svého partnera nejlépe ze všech a můžeme mu i nejvíce svojí radou nebo doporučením prospět. 

To se týká partnera, který by se dočasným rozdělením trápil, 

neboť rozdělení nečekal a byl ve vztahu odsunut poněkud v srdečním citu dále. 

Na to má každý právo.

Může se tím zahajovat i rozchod absolutní, kdy si oba oddělení uvědomí, 

co bylo na vztahu správně a co špatně a zjistí jak moc si chybí a zda vůbec. 

V tomto období by si měli být partneři k dispozici okolo praktických věcí ve společné domácnosti. 

Pokud společná domácnost není, je pravděpodobně žádost o oddělení signálem, 

že ve vztahu není pravá intimita sdílení, která uspokojuje obě strany 

a jedná se tudíž o dobu smiřovací se s rozchodem na obě strany. 

Buď srdce zajiskří znovu a nebo NE. 

Na to by se měla poskytnout pevně stanovená doba, 

aby si partner, který byl odejit, mohl uspořádat věci tak, 

aby se netrápil a měl čas na dobu odchodnou, která zahrnuje uvědomění dobře - špatně a vzájemné vyrovnání závazků ze vztahu plynoucích. 

Je třeba si projít vzájemné smlouvy srdce a uvědomit si jejich naplňování a nenaplňování.

PROTO JSOU DŮLEŽITÉ.

POKUD ZJISTÍTE, ŽE JSTE ŽÁDNÉ SMLOUVY SRDCE PÍSEMNÉ NEMĚLI, 

NEMÁTE SI CO VYČÍTAT, NEEXISTUJÍ PRO TO PRAVIDLA, 

JENOM ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON JAK JSTE SE K SOBĚ MĚLI CHOVAT.

DOSUD MÁME MANŽELSKÉ SMLOUVY ŠPTNĚ NEJSOU V NICH ŽÁDNÉ POVINNOSTI OBOU PARTNERŮ, ŽÁDNÉ ZÁVAZKY, SLIBY, POŽADAVKY, VYJÁDŘENÍ POTŘEB, NEMÁME ZDE SOUČET VKLADU MAJETKU A FINANCÍ OBOU PARTNERŮ LETY EVIDOVANÝ I PROTO VZNIKAJÍ V MANŽELSTVÍCH TÉMĚŘ NEŘEŠITELNÉ NESHODY.

Rozchod v případě společného užívání majetku by se měl odvíjet od oddělení ložnic a oddělení financí na společnou domácnost a závazky, které by měly být oboustranně písemně stvrzeny.

Vztahy, které nefungují a jsou zdrojem hádek nebo naschválů, 

ukončujeme rázně žádostí o pomoc kurátorů při rozdělení majetku 

a vkládaných financí, než dojde k úplnému rozdělení ve vztahu stěhováním jednoho z partnerů. 

KURÁTORY MUSÍME TEPRVE VYŠKOLIT JAKO STÁT.

V NEUTĚŠENÝCH VZTAZÍCH VZNIKÁ NEJVÍCE DOMÁCÍHO NÁSILÍ.

Rozdělení vztahů se vleče leta a přináší to mnoho škod na našem vědomí sakrality.

Pro tyto účely, aby bylo možné se ve všech nefunkčních vztazích oddělit rychle, 

stát musí vykoupit povinně pro majitele, kteří v nich nemají nájemníky nebo mají, všechny garsonky v zemi a dává je k dispozici oddělujícím se partnerům.

Zřizuje ÚŘAD PRO VÝKUP GARSONEK A MALÝCH VOLNÝCH BYTŮ 

pro účely rychlých nenásilných rozchodů již nefunkčních partnerských a manželských vztahů.

Podle možností se oba partneři zařídí, neboť rozchod může trvat 

a mezi ním může být mezitím díky vhodným krokům státu i jejich příjemné přátelství.

-------

Vrátíme se k ukvapeným rozhodnutím jednoho z partnerů.

Pokud chtěla žena muže mile překvapit a nepovedlo se jí to,

muž v takovém případě uplatní shovívavost k jejímu citu a pocitu 

a zváží jak se jejím rozhodnutím citlivě naloží. 

Žena se nesmí cítit ponížená, 

ale muž má právo svoji ženu v její prospěch citlivě ukáznit. 

Toto právo je oboustranné.

SITUACE, KDY PROBÍHÁ JEDNÁNÍ, NA KTERÉ PARTNEŘI NEBYLI PŘEDEM PŘIPRAVENI SPOLU 

NEBO SE NEMOHLI PŘIPRAVIT DOSTATEČNĚ, 

PROTOŽE SITUACE PŘINESLA SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEČEKALI:

Pokud na rozhodnutí není čas z hlediska instantní bezpečnosti kohokoli z partnerů, 

žena musí právo VETA muže respektovat z hlediska ochrany všech 

a jeho rozhodnutí musí být ochotna rozebrat mentálně později. 

Neměla by se cítit uražená, pokud VETA muž sdělí v její prospěch veřejně. 

Uplatnit správně právo VETA nesmí nikdy před ostatními ponížit partnera.

Muž má právo před ostatními sdělit, že si jeho žena neuvědomila některé skutečnosti, 

nebo jí je sdělit soukromě a potom VETOVAT, což je lepší. 

Může jí během jednání psát tajné vzkazy nebo jí dávat jiná vhodná znamení, 

aby mlčela či mluvila jinak, aby nepoškodil její autoritu před ostatními. 

Vždy musí brát ohled na její dobrý pocit z toho, 

že spolurozhoduje společně s ním. 

Musí ji brát jako partnerku a nesmí ji diskriminovat, což je stav, 

kdy muž ženin názor neuznává nijak, zakazuje jí ho nevhodně a nechce ji chápat. 

Považuje ji za nižší druh, nehodnou dobrého pocitu nebo jako bytost, 

která nemá nárok na příjemný spravedlivý hrdý pocit ze sebe sama. 

Tedy jinak řečeno, muž nejedná se svojí ženou nirvánsky.

Vzhledem k tomu, že tvoříme ABSOLUTNÍ NIRVÁNU PRO VŠECHNY, 

netolerujeme žádné chování, které by vedlo do trvalého pocitu některé bytosti, 

že je nebrána vážně v jejím pocitu a názoru, opomíjena, ponižována, 

pohrdlivě gomoristicky zacházena jakkoli nebo v soukromí, 

za jejími zády či veřejně zesměšňována. 

Všechno to jsou projevy gomorie, které zakazujeme absolutně v jakémkoli vztahu. 

Každého lze uvědomit slušně, že se mýlí nebo že ještě něco nevěděl 

a nemá tudíž úsudek správně vzhledem ke všem skutečnostem. 

Gomorista nemiluje a pokud by se vám zdálo, že s vámi partner jedná gomoristicky, pravděpodobně to nezměníte, je to návyk, který si musí uvědomit a vyřešit ho nácvikem správných modelů chování vůči ostatním a je to stav, který by měl řešit s kněžími. 

Měl by si detailně prostudovat ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, 

chtít se poznat, najít všechny odchylky ve svém jednání a chování 

a naučit se je zvládat správně směrem do absolutní nirvány všech stran, 

které s ním přicházejí do kontaktu. 

Pokud si všímáte, že je váš partner byť i mírně gomoristický 

nebo si to všímáte v jednání a chování kohokoli okolo vás,

je nutné na to onoho člověka vhodně upozornit na detailu, 

kterého jste si všimli a pokud nečiní kroky k nápravě, 

je nutné jeho chování oznámit kněžské službě. 

Tu zatím nemáme a budeme ji školit, 

aby mezi nikým nedocházelo k porušování dobrých mravů vedoucích 

do absolutní pocitové nirvány ve všech vztazích. 

K tomu potřebujeme pokoru a proto všem doporučujeme modlit se 

o pokání ze svých vztahových hříchů a o předchozí uvědomění jejich podob 

v našem případě a o nástin způsobů jejich nápravy.

VZTAHOVÁ GOMORIE JE VE VŠECH PODOBÁCH NEBEZPEČNÁ PRO VŠECHNY POCITOVÉ VAZBY VZTAHŮ 

A JAKO TAKOVOU V ŽÁDNÉ PODOBĚ NETOLERUJEME, 

ALE VEDEME UVĚDOMĚLE JEMNĚ NĚŽNĚ OPATRNĚ 

VŠECHNY VĚDOMÉ I NEVĚDOMÉ HŘÍŠNÍKY VE VZTAZÍCH 

K JEJICH UVĚDOMĚLÉ DOBROVOLNÉ POKORNÉ ČESTNÉ NÁPRAVĚ.

NESMÍME JIM NIČIT VZTAH KE SPRÁVNÉMU CHVÁNÍ TÍM, 

ŽE BYCHOM JE UVĚDOMOVALI NESPRÁVNĚ.

NESPRÁVNÉ POUKAZOVÁNÍ NA HŘÍCH VEDE DO VZPURNOSTI, 

URÁŽLIVOSTI, NEVOLI A ZLOBĚ KAŽDÉHO JEDINCE. 

MÁ TOTIŽ PRÁVO NA NĚŽNÉ JEMNOCITNÉ DŮRAZNĚ SPRAVEDLIVÉ ZACHÁZENÍ 

INTENZITOU PROJEVU I VÝRAZY SDĚLENÉ ÚMĚRNĚ JEHO PROHŘEŠKU 

A STUPNĚ POŠKOZENÍ VNÍMAVOSTI K PROBLÉMU POŠKOZOVÁNÍ DRUHÉ OSOBY 

ČI DRUHÝCH OSOB, POŠKOZENÍ JEHO CITU, SOUCITU A MILOSRDENSTVÍ.

Pokud má muž ohledně nějaké věci poznání výrazně vyšší než žena, 

žena by se měla přizpůsobit a nechat muže vést jednání a pouze přitakat. 

Jednání s jinými osobami by měli vést muž a žena. v páru poté, 

co dopodrobna probrali situaci a domluvili se kdo co sdělí. 

Je to lepší pro dobrý pocit jich obou i druhé straně jednání, 

neboť druhá strana vidí soulad v rozhodnutích partnerů 

a nemá snaho působit jednáním pouze s jedním partnerem rozkol mezi nimi. 

Nikdo by neměl zneužívat neznalosti některé z jednajících stran 

a působit tak nátlak. Oba partneři by se měli seznámit s problematikou dostatečně hodně, 

aby rozuměli věci a neměli na ní každý jiný názor. 

Předpokládá se, že v čem se vzdělává žena, 

v tom se alespoň částečně dostatečně vzdělává muž, aby mohl ženiny názory a zájmy chránit. 

Jinak to ani není možné. 

Totéž platí obráceně. Muž a žena by se měli poznáním dostatečně scházet, 

aby se ani jeden necítil ve vztahu méněcenně a nekompetentně.

Pokud má muž odlišné poznání v mnoha oblastech 

a ženu vynechává, hrozí riziko, že si někde mezi kolegyněmi z oboru najde jinou partnerku. 

Totéž platí pro ženu, která je zanedbávaná a nebo se výrazně odděluje 

od muže svými aktivitami, které s nim nesdílí. 

Pokud by to bylo tím, že se oba skutečně o druhého zájmy 

a práci nezajímají, protože je to nebaví, nesmí se divit, 

že dojde po nějaké době k situaci, kdy se budou chtít jeden či druhý oddělit.

Za těchto okolností je vztah nebaví.

Proto doporučujeme co nejvíce sdílet a zajímat se o práci a zájmy partnera, 

abychom mu rozuměli. To většinou nejde, 

pokud nás to nebaví a nemá smysl předstírat, že ano. 

Muž a žena by k sobě měli být poctiví, ale je možné, 

že se jeden zamiluje a může se snažit učením ve stejném oboru druhému přiblížit. 

Může mít nový zájem, který ho také oslovuje, baví a je v něm dobrý. 

Může se tam iniciovat nový talent.

V takovém případě nedoporučujeme se druhému podbízet, 

prostě jenom být a přát si být viděn. 

Muž se může blýsknout před ženou nějakým překvapením 

a tím ji lovit. Žena nikdy neloví muže. Je to matrixově zakázáno. 

Žena má prostě být a přát si. 

Pokud o ni některý muž nemá zájem, má si přát, aby se objevil někdo, 

kdo ho předčí a do koho se zamiluje ještě více. 

Neměla by se smiřovat s menším svým snem. 

Každý má nějaké potřeby a ženy romantické touží po romantice stále 

a pokud ji nemají, chřadnou, pokud si vyčítají, že se ukvapily 

a nepočkaly si na větší zájem muže. Jindy si žena uvědomí, že našla poklad v muži, 

který ji nemusel imponovat na první pohled, 

ale který si ji získává znova a znova tím jak miluje svými činy v její prospěch.

Lásce nechme volný průběh a přejme si ať přijde jakkoli bouřlivě. 

Někdy se jedná o mírný deštík zájmu a jindy je to uragán vášně. 

O rozpoznání správného muže a správné ženy by se měli všichni modlit 

a stejně tak by se měli modlit o to, aby byli svému partnerovi absolutním duálním párem. 

Nikoho nezklamat při svém výběru.

Na lásku není mustr, 

je to svobodná volba srdcí a myslí 

a celého těla milenců.

Proto v žádném případě nezačínejte vztahy proti Absolutní Boží Vyhlášce, 

co tolerují BOŽÍ MLÝNY L'MURTENETU, 

aby váš každý vztah mohl být schválen a umožněn a nepoškozovali jste si těla, 

mysl a srdce a vztah k BOHU ABSOLUTNO VŠECH ABSOLUTEN.

Než začnete s někým poprvé chodit, musíte být panenští, 

což znamená, že si nesaháte nehodným způsobem nijak na sexuální orgány 

a nikomu nedovolíte, aby na ně sahal nebo se na ně díval. 

V dětství to zajišťují rodiče, kteří jsou jediní, kdo vaše sexuální orgány spravuje správně. 

Ochraňují je před všemi ostatními. Pravidla jak zacházet s dětmi v porodnicích vydáme později.

Pokud jste toto pravidlo již nedodrželi, je potřeba zahájit tříletý celibát, 

při které si na sexuální orgány můžete sáhnout asexuálně pouze při mytí 

nebo jejich ošetřování při nějakých dosud nevyléčených 

nebo náhle vzniklých chorobách. Ty řešíte sami podle našich dalších rad.

Když to dodržíte, jste volní pro vztah, který kontumujte podle našich dalších rad.

Pokud vztah ukončíte oddělením ložnice, oddělte se materiálně 

a mentálně a dodržte minimální dobu 1 roku celibátu. 

Pokud jste byli v manželství a máte děti do 25 let, 

mezi rozvodem a dalším vztahem musíte dodržet 3 letý celibát 

a nesmíte spojovat rodiny až do 25 let věku dětí, 

pokud nemáte pro každé dítě samostatný pokoj. 

Můžete mít milence, ale scházíte se jinde, ne doma, 

kde jsou děti. A nebo když jsou děti u druhého partnera. 

Pokud je milenec bez dětí, můžete se scházet u něj. 

Totéž platí obráceně. Nespojujeme rodiny, 

kde nemáme možnost bydlení v soukromí samostatně každá osoba nové rodiny, 

ale zajišťujeme, aby i u rozvedených všechny děti měli rodiče tak, 

aby se mezi sebou nevadili, neškodili si, pečovali svorně o potomky 

a jejich potomci tak nevnímali újmu. Zajišťujeme kontakt s druhým rodičem, 

pokud se stěhujeme za lepším i s dítětem. 

Kontakt může být písemný, telefonický, online a zajišťujeme, 

aby dítě mohlo s druhým rodičem na dovolenou, 

pokud je to státem dovoleno kvůli omezení cestování celkově.

Rodiče nesmí o sobě lhát a uvádět falešné skutečnosti, 

aby mělo dítě správně nastavenu intuici a instinkty, 

měla správně paměť a vztah k oběma rodičům. 

Jsou za to tresty v BOŽÍCH MLÝNECH.

POKUD JE ŽENA SVÉHLAVÁ

a neptá se svého muže na jeho názor a nerespektuje ho, 

muž jí po nějaké době neglektu k jeho autoritě nemá chuť chránit ani o ni pečovat. 

Žena mu nezvyšuje jeho zdravé sebevědomí, ani jeho sebeúctu, 

ponižuje ho a jeho to prostě s ní nebaví. 

Muž je přirozený predátor a ochranář. 

Pokud mu tento pocit žena ve vztahu nedopřává, 

v nějakém momentu mu to dojde, což mohla být chyba od začátku, 

že si muž vybral partnerku špatně, usiloval někde, kde neměl šanci na úspěch u ní takový jaký byl, 

zjistí to a prostě odejde mentálně nejprve, pak srdečně a nakonec fyzicky. 

V takovém případě si to může jako první uvědomit žena, 

že si vybrala muže, který jí neimponuje. 

To se stává zejména ženám samaritánským a ženám, 

které dlouho nemohla najít partnera, byly osamělé a potom prostě vzaly to, 

co přišlo, aniž by se zamilovaly absolutně. Jsou to vztahy z nouze. 

Takové vztahy nemají vůbec vznikat, končí bolestivými rozchody.

Svéhlavou ženu, která muže nerespektuje, 

by muž měl opustit uvědoměle, že nebyl ten pravý, 

který by jí imponoval a uvědomit si, že se má jednak zlepšit a nebo hledat ženu, 

které imponovat bude. Musí si uvědomit, zda je na něm něco úžasného, 

za co by mohl být obdivován a hýčkán druhou osobou. 

Může zjistit, že opravdu není nic moc, za co by mohl získat pozornost a obdiv 

a že se musí zlepšit. Měl by se vzdělávat, najít si nějaký zájem, 

ve kterém bude dobrý nebo vynikne, pro co si bude sám sebe vážit opravdu, 

čím bude užitečný pro společnost více a čím uživí lépe rodinu. 

Ženy hledají zázemí, které se projevuje jako finanční příjem, 

neboť vztah utvrzují společné zážitky, na které když není, tak vztah většinou uvadne. 

Je to o angažovanosti ve společnosti svým umem a angažovaností ve vztahu, 

který udržuje rozmanitost prožitků spolu a jistota, která vzniká z investic časových, 

finančních a materiálních i mentálních a srdečních obou partnerů. 

Kdo neinvestuje do vztahu totéž či podobně, co partner, nemůže očekávat jeho srdeční ozvěnu. 

Investice může mít různé kvality oběma uznávané a různé podoby, které se berou oběma partnery jako rovnocenné nebo dostačující pro pokračování vztahu.

VZTAHY JSOU RECIPROČNÍ A KDO NEDÁVÁ NEMŮŽE OČEKÁVAT NEUSTÁLE DÁVÁNÍ DRUHÉ STRANY. DRUHÝ PARTNER SE VYČERPÁ A UŽ NEMÁ ZÁJEM V DÁVÁNÍ POKRAČOVAT. PROTO JE DŮLEŽITÉ SNAŽIT SE VE VZTAHU BÝT SKUTEČNOU OPOROU A SPOLUPODÍLNÍKEM NA KVALITĚ VZTAHU.

Každý vztah má důvody 

a pokud by všechny pominuly, 

není pro takový vztah už žádné opodstatnění.

Proto pokud se sejdou partneři s velkými rozdíly ve vzdělání 

nebo příjmu, partner vzdělanější a majetnější, pokud miluje opravdu, 

měl by dbát na rozvoj druhého partnera, 

aby mu nebyl pouhým životním cancourkem, 

ale partnerem opravdu, z jehož rozvoje bude mít jako jeho mecenáš radost. 

V takovém případě nesmí druhému vyčítat, 

že mu pomohl a druhý nesmí projevovat nevážnost k jeho pomoci.

Obecně se velké rozdíly mezi partnery nedoporučují. 

Nedělá to dobře a vyzýváme všechny, 

aby si hledali partnery sobě podobné zajištěním, zájmy, 

vzděláním a tím jak se vzájemně doplňují. 

Vzájemné momentální doplňování je nejdůležitější pro vznik vztahu, 

ale nesmí být dlouhodobě pro jednoho z partnerů přítěží, 

která ho už nebaví, tedy musí dojít v vyrovnání rolí ve vztahu. 

Druhý partner se nesmí cítit pouhým doplňkem dlouhodobě, 

musí si najít činnosti, ve kterých vynikne, kterými se těší sám, 

rozvíjí svoji osobnost a těší svými nově nabytými dovednostmi i partnera, 

který mu to umožnil. Partneři mohou vedle sebe výrazně vyrůst 

a prožít mimořádně plodné období. Za něj mohou poděkovat a klidně se rozejít a zůstat přáteli. 

Na vztahu nelpíme absolutně, nerozpadá se nám život, 

pokud se rozcházíme velkoryse s uvědomění, že druhý partner, 

který byl odejit, se může dále bez nás rozvíjet šťastně a může si najít ze své pozice partnera nového.

Pokud jsme ve věku, kdy už nehledáme nového partnera, 

neměli bychom se rozcházet. Měli bychom dožít spolu i vzhledem k potřebám potomků, 

kteří všichni touží po silných stabilních rodinách a rodech, na které je rychlý spoleh, 

že pomohou, v případě potřeby.

Proto povolujeme milenecké vztahy do 35 let, 

kdy se uzavírá manželství za účelem plození potomků, 

uzavírá se na 25 let a po manželství může dojít k rozchodu 

a k nalezení ještě minimálně dvou partnerů pro život s dodržením celibátu mezi vztahy. 

Každý tak může mít maximálně 6 sexuálních vztahů za život. 

Pokud si je vyplýtval, tak má smůlu. 

To platí od momentu zveřejnění ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, 

a neplatí to zpětně, pouze je nutné dodržet sakrální 3 letý celibát. 

Když dodržíte 3 letý celibát, BOŽÍ MLÝNY L'MURTENETU vás očistí od všech předchozích vztahů, 

neboť jste nevěděli jak jsou věci ohledně vztahů správně.

O svých sexuálních partnerech potom nemusíte mluvit s partnerem novým, 

pokud jste vztahy správně uzavřeli, očistili se a žijete podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA. 

Přesto doporučujeme o nich krátce promluvit, 

detaily nejsou nutné, stačí pár vět, aby si náš nový partner uvědomil naši osobnost starou 

a mohl ji srovnat s naší osobností novou, kterou pro její nové uvědomění může tak více ocenit.

A NEBO TAKÉ NE A JE TO DŮVOD K ČASNÉMU ZDRAVÉMU ROZCHODU. VYČÍTAT SI MINULOST VE VZTAHU NESMÍME. PROTO BYCHOM JI MĚLI ZNÁT OBOUSTRANNĚ, NEŽ SPOLU UZAVŘEME SEXUÁLNÍ VZTAH.

Nestyďme se za vztahy, které jsem měli dříve, 

pokud je správně uzavřeme a správně činíme pokání ze svých hříchů, 

které se počítají jako odchylka od ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, 

který sice přišel až později, ale stále je platný a uplatňuje se vůči němu určitá míra shovívavosti, 

abychom měli šanci vztahy zpětně napravit a již nečinit žádné chyby ve vztazích dalších. 

Byly to vztahy trénovací, na kterých jsme si měli uvědomit jak odchýlení se 

od ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA mohlo bolet nebo činit potíže.

Není třeba, aby nás staré nepovedené vztahy tížily věčně v našem svědomí. 

Pokud vás svědomí tíží, vztah nebyl dostatečně správně uzavřen 

a pokuste se jej znovu vyvolat, promluvit si s oním člověkem a narovnat vztah pocitově na obou stranách.

Pokud je nějaké skutečnost uvedena v ZÁKONĚ ABSOLUTNÍM BOŽÍM, 

stačí když se sní všichni seznámí a není třeba vyvolávat staré vztahy, 

pokud došlo na pokání. Jde o to, zda si něco nedlužíme finančně. 

Vztahy vyrovnáváme mentálně i materiálně správně. 

Pokud nelze vyrovnat vztah materiálně, vyrovnává jej viník finančně. 

To je v případě nedobrovolného sexu, smilného sexu, 

nevěrnosti, kdy nás za trvání vztahu partner neuvědomil, 

že končí a našel si za nás náhradu v našem nevědomí. 

Pokud nás uvědomil, že odchází a oddělil si ložnice, 

jeho další vztah se nepočítá za nevěru, ale nazývá se podle toho jak jsme uzavřeli svoje závazky. 

Sexuální vztahy mezi ukončením vztahu a uzavřením smluvním 

a celibátem se počítají mezi NEČISTOU SEXUALITU. 

Ta přináší podle pravidel BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENETU sexuální potíže 

a potíže v novém i starém vztahu, který nebyl řádně uzavřen. 

Všechny kroky, které musíme podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA 

učinit po ukončení partnerského a manželského vztahu, 

si postupně sdělíme. 

Proto zásnuby a partnerské a manželské sexuální vztahy knihujeme. 

Neknihujeme půlroční mátění. 

V něm máte právo kdykoli říci NE. 

Z nepovedeného mátěni si přejeme uzavírat krásná přátelství mezi muži a ženami, na které je spoleh.

Smilný sex je takový, kdy jeden z partnerů falešně přísahá lásku, 

může to být sexualita muže, který se necítil býti správně pocitově sexuálně, 

měl pocit že je homosexuální a chtěl si na partnerce prostě sexuální vztah vyzkoušet 

a svých pocitech jí neřekl. Smilný sex by to byl i kdyby jeden z partnerů chtěl sexualitu na jednu noc a neuvědomil by druhou stranu. Obě strany jsou poté povinovány dodržet roční celibát. 

Jednalo by se o zprznění strany, která nevěděla, 

že má druhá strana zájem pouze o sexualitu na jednu noc. 

Sexualitu na jednu noc absolutně zakazujeme, neboť nevede do odpovědnosti za pocity druhého partnera, 

který nemusí být naladěn stejně na sexualitu na jednu noc a na roční celibát. 

Může doufat v další sexuální kontakt a trápit se, 

že byl zneužit k rychlému uspokojení sexuálních tužeb druhého bezohledně. 

Pokud se oba volní partneři na takové sexualitě domluví, 

musí oba dodržet roční celibát a nebo se dát dohromady se závazkem. 

U partnerských vztahů doporučujeme závazek alespoň na tři roky, 

aby jeden nedoufal a druhý na to nehřešil. 

Nařizujeme chodit spolu bez sexuálních projevů alespoň rok, 

než si uvědomíme, zda chceme opravdu splynout sexuálně správně podle našich dalších pokynů. 

Při rychlejších rozhodnutích nespíná hadí a dračí síla, není na ni nárok a poškozuje se tělo, mysl i srdce.

Chtějte a přejte si minimálně rok poznávat svého partnera, 

který o vás má opravdu vážný zájem, přeje si vás poznat při různých činnostech, 

přeje si poznat všechno, co máte rádi, kam směrujete, přeje si sdílet vaše trable, 

přeje si vám být oporou a ne být vztahem kvůli kterému se trápíte a čekáte zda za vámi ještě přijde. 

Nikdo nechce žít v pochybnostech o svých vztazích, zažívat pocity nechtěnosti, pocity opuštěnosti, 

zanedbání svých potřeb, zneužívání, pocity odkopnutí ve vztahu 

a pocity smilstva druhého partnera na sobě. 

SMILSTVO = FALEŠNÁ PŘÍSAHA. 

Nejdůležitější ve vztahu je čestnost, upřímnost, pravdivost a přesné vyjadřování o potřebách obou partnerů.

 Chtějte slyšet správně, co vám druhý partner říká 

a nechtějte se zamilovat do někoho, kdo vás má pouze za vrbu. 

Vyřeší si trable a potáhne dál. Pro takové případy musíme ustanovit kurátory vztahů. 

Nejprve je nutné vyrovnat se se vztahy minulými, 

narovnat vztahy v rodině a uvědomit si sami sebe 

a svoje momentálně potřeby, abychom je mohli rovně a čestně sdělit druhému partnerovi.

Pokud zjistíte, že to tak druhý nemá 

a že vaši pozornost pouze využívá a vaše potřeby nebere v potaz, 

upusťte od vztahu a doporučte druhému vyhledat kurátora či kněze.

JAK SE MÁTIT SPRÁVNĚ

V každém vztahu se potřeby obou mohou rychle či pomaleji měnit.

Proto si přejme nikdy nezneužít žádný vztah jednostranně tak, 

aby druhá strana trpěla naším odchodem.

Buďme taktní a ohleduplní ve svých ANO i ve svých NE.

Rychlé NE je někdy lepší, než pomalé NE. 

Jakmile si nejste něčím jisti ve vztahu, který vzniká nebo je, mluvte o svých pocitech, 

aby se druhý buď mohl zlepšit nebo rychle zvážit zda bude pokračovat v něčem, 

co nevyhovuje a on není ochoten se měnit. 

Každý chce být sám sebou, ale uvědomte si, že s věkem 

a zkušenostmi se každá osobnost rozvíjí a mění se její potřeby. 

Proto uvědoměle sdělujeme, že absolutní duální pára na celý život jsou možné, 

ale jsou poměrně vzácné. Jsme jako lidé do určité míry promiskuitní, zejména v mládí. 

Navíc vášnivá sexualita většinou celý život nevydrží a je třeba přijmout vztah, 

že se lidé spolu sbližují v každém věku z jiných důvodů. 

Ke stáří hledají jistotu a oporu, věrnost až za hrob, přítele, důvěrníka a spolusdílníka. 

V mládí je to jinak a jde nám především o sexuální zážitky 

a užívání si společných chvil pokaždé jinak. 

V manželství jde o výchovu potomků, k čemuž potomci potřebují oboustranný závazek rodičů 

na dobu jejich dětského růstu ve společnosti, 

se kterou jsou rodiče povinováni potomky důkladně seznámit 

a ukázat jim soudržnost rodiny a rodu a komunity a národa.

Doporučení pro nulové množství těžce zlomených srdcí:

První půlrok, kdy muž požádá ženu o bližší seznámení se 

za účelem dlouhodobějšího sexuálního partnerského vztahu, 

se tito dva nesmí nijak sexuálně dráždit. 

Doporučujeme na sebe nesahat nijak. 

Startuje se tím touha, kterou lze pak jenom ztěží ukočírovat.  

Muž by neměl ženě ani podávat ruku, ani rámě, 

může jí pomáhat z kabátu a do kabátu a usazovat ji na místo v restauraci, 

posouvat jí židli. Jinak nic. 

Když to dodržíte a dáte si za cíl především konverzovat 

a poznávat se do hloubky, zjistíte, zda spolu opravdu chcete sdílet život dále. 

Naroste vášeň a pokud ne, tak vztah ukončete jako věčně přátelský. 

To byste si měli na konci půlročního vztahu říci vzájemně, 

zda chcete pokračovat opravdu. Možná to poznáte již dříve 

a doporučujeme vám ihned jak to poznáte, tak vztah ukončit. 

Nikdo se při tom nesmí cítit ukřivděný, pokud to druhý partner provede s úctou a respektem, 

že to může druhou stranu bolet na srdci i v mysli. 

Každý vztah může být uvědoměním, ke komu rozhodně nepatříte 

a vyhnete se tak pozdějším přehmatům ve vztazích, 

uvědomíte si, co potřebujete, co vám vadí a co vám imponuje. 

Můžete si tak na modlitbách nakonfigurovat ether, aby vám chodila další příležitost. 

Pokud jste čestní ve svých vyjádřeních pocitově, 

druhému to pomůže uvědomit si sebe a příště si vybírat partnera více vědomě. 

Tím přispíváte k jeho sebeúctě, nezanecháváte hořkost ze vztahu k vám, 

doporučujeme mu dát ze svého srdce rady jak se zlepšit a co nedělat, 

co vám vadilo a co se vám líbilo, což může ještě zvážit, neboť jsme každý jiný. 

Při rozchodu si uvědomíte ještě více z reakce partnera, co vám vadilo. 

Je dobré svoje pocity sepsat. Je to dar druhému jako poděkování za vztah 

a zájem a za do té doby strávené společné chvíle, kterých byste si měli vážit. 

Neměli byste vracet jeho dary vám, ale měli byste se ujistit, 

zda jste nedostali více než jste do vztahu vložili a měli byste chtít dovyrovnat svoje závazky. 

Proto v žádném případě za sebe v tomto období nic neplaťte, 

dovolte si společně pouze to, na co oba máte finančně. 

Tím se i zjišťuje jak k sobě patříte materiálně, kde by vznikala chyba do budoucna. 

O tom byste si měli promluvit vážně. 

Neměli byste přijímat dary, které nemůžete nijak vrátit. 

Pokud na tom druhý trvá a vám to není proti srsti, 

uvědomte si, že by to mohlo být považováno časem, 

tedy za dalšího půl roku, kdy by došlo na sexualitu, 

za prostituci, což je sex za úplatu. 

Pokud partner dává dobrovolně a rád a nevyčítá to, 

rozvíjí vaši osobnost, aby byla samostatnější, 

tedy investuje do vašeho rozvoje, což povede do stavu, 

kdy mu budete moci část financí vrátit nebo finance investované všechny, 

zvažte, zda takovou nabídku nepřijmout, ale opravdu z lásky s vášní, 

neboť chcete až do hloubky naplnit jeho interní lidské potřeby druhého chránit a rozvíjet. 

Lidé hodně majetní nemusí nalézat partnera sobě rovného 

a mohou chtít ze srdce druhého podpořit, pokud vidí talent a zájem. 

Může to být oboustranné, ale v takovém vztahu doporučujeme sepsat písemné zaknihované smlouvy srdcí, 

na kterých budete trvat. Budeme zavádět smluvní vztahy se závazkem od momentu mátění.

Mátící se osoby budou zapsány ve veřejném NÁRODNÍM REJSTŘÍKU OBČANŮ 

a budou se označovat viditelnými znaky na oblečení, 

aby nedocházelo k zájmu o osoby, které jsou již ve vztahu 

a nechtějí o tom s druhými mluvit. Na to má každý právo, 

aby si udělal vlastní úsudek a nebyl rozkolísávám pocity a názory ostatních, 

neboť každý má na nápravu všech vztahů a na ukončení všech sporů nárok. 

Do vztahu by měl vstupovat vyrovnaný.

Musíte probrat všechny okolnosti, abyste se nezlobili, 

pokud by v počátcích majetkově nerovný vztah v nějakém stupni vývoje selhával. 

Musíte mít možnost z něho čestně vystoupit, abyste neměli pocit dluhu a černé svědomí, 

že jste zneužívali dobrotivosti a velkorysosti druhého člověka. 

Takové vztahy jsou smluvně osobní. 

Nedivte se, pokud by chtěl majetný partner uzavřít 

i před vzájemným poznáváním osobní smlouvu a smlouvu vhodné mlčenlivosti. 

Máte vždy právo o svém vztahu vhodně mluvit.

Měli byste si v takovém případě uvědomit svoji pravou kvalitu, 

zda máte co do vztahu vložit, což mohou být i vaše nenaplněné sny, 

které chcete rozvinout a naplnit. 

Někdo na druhé straně může mít chuť hodně dávat 

a dlouho nedostávat zpět materiálno, ale každý chce být oceňován pro to, jaký je. 

Vděčnost je na místě ale pokud ji vnímáte jako nemožnou, nevhodnou, 

pochybujete, nevstupujte do takového vztahu. Můžete nechtít. 

V takovém případě velkorysost nabídky zvažte rychle 

a druhou stranu neurážejte a nezklamte nevhodností svého projevu. 

Buďte taktní ve sdělování NE i ANO. 

Vyjádřete svoje potřeby, které nemůžete měnit a se kterými je třeba počítat v případné smlouvě srdcí.

Je mnoho ochránců, kteří nemají ve svém okolí koho chránit 

a můžete to být právě vy, kdo přijme ochranu někoho, 

kdo po tom touží srdcem a nebude vám to nikdy vyčítat, 

bude se šťastně chlubit vaším úspěchem v jeho péči.

Vztahy s velkými rozdíly ve vzdělání 

a majetku i sociálním statutu se nedoporučují, 

ale mohou existovat výjimky, kdy k sobě takoví lidé patří jako absolutní duální partneři, 

kdy jeden druhého ze své pozice zachraňuje. 

Ochránci a oběti společenských okolností existují 

a mohou to být mimořádně oddané svazky právě pro jejich začátek a jejich vzájemné počáteční nastavení.

POkud by jedna strana vložila do vztahu větší finanční obnos, 

musí se zavázat, že druhé straně pomůže vložený finanční obnos vrátit tak, 

aby na konci vyrovnání druhá strana dosáhla alespoň o jeden stupeň vyšší životní úrovně 

a neztratila svoje sny. Záleží na pocitu obou na konci vztahu, 

kdy oba společné investice do dobrého pocitu obou zváží. 

Obchodní vztah nemusí být překážkou lásce opravdu, 

může být zábavný už od momentu domlouvání podmínek vztahu. 

Ve vztahu chce každý dosáhnout bezpodmínečné lásky opravdu druhé strany, 

která je možná pouze ve stavu oboustranného vyrovnání počátečního závazku 

a závazků vzniklých po cestě vztahu a konečné úplné soběstačnosti obou partnerů. 

Jde o rovnocennost a pocit rovnocennosti obou ve vztahu.

I veřejnost by měla vnímat, že jsou si oba partneři souzeni jako absolutní duální. 

Pak je to správně, neboť jeden druhého chrání tak, že je to cítit, slyšet a vidět.